Витяг зі Статуту ЗЗШ №65 (правила прийому до закладу освіти)

вкл. .

3.10. У дошкільному підрозділі ЗЗШ № 65 на кожний навчальний рік мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей затверджується Органом управління у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження мережі закладів дошкільної освіти на навчальний рік.

Дошкільний підрозділ ЗЗШ № 65 працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні : субота, неділя, святкові дні. Режим роботи інклюзивних, спеціальних груп встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.

3.11. Групи комплектуються за віковими (одновіковими та різновіковими) ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-епідеміологічних вимог до умов перебування дітей у закладах дошкільної освіти.

У дошкільному підрозділі можуть функціонувати групи загального розвитку, інклюзивні, спеціальні групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, з денним перебуванням, групи короткотривалого перебування, в які зараховуються діти віком від 2 років 6 місяців.

ЗЗШ № 65 за потреби утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами, створює умови для їх навчання відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей, надає психолого-педагогічні та корекційно – розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.12. Наповнюваність груп дітьми у дошкільному підрозділі становить:

для дітей віком від 1до 3-х років – до 15 осіб;

для дітей віком від 3 до 7 років – до 20 осіб;

різновікові – до 15 осіб;

в оздоровчий період – до 15 осіб;

з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб;

спеціальні групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – до  

8 дітей; для дітей хворих на сколіоз – до 10 дітей;

інклюзивні - не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

3.13. Прийом дітей до дошкільного підрозділу ЗЗШ № 65 здійснюється директором протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження дитини, направлення територіального відділу освіти Шевченківського району.

Для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні та спеціальні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про необхідність перебування дитини в інклюзивній/спеціальній групі. Для дітей з інвалідністю додатково полається індивідуальна програма реабілітації.

3.14. До спеціальних груп дошкільного підрозділу зараховуються діти з 2 річного віку, які самостійно пересуваються з такими захворюваннями:

дитячий церебральний параліч у легкій формі;

наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;

вроджені та набуті деформації опорно-рухового апарату;

наслідки інфекційних поліартритів, артрогрипозу;

хондродистрофія, міопатія, сколіоз.

Для дітей з дитячим церебральним паралічем може створюватись окрема група.

3.15. Протипоказанням для прийому дітей до спеціальних груп дошкільного підрозділу є:

часті епілептичні напади;

виражені порушення слуху, зору;

усі хвороби у період загострення;

хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та ін. у період декомпенсації;

ендокринні захворювання, що потребують індивідуального догляду і лікування;

інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій;

період лікування заразних та паразитарних хвороб очей та шкіри;

злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня;

активні форми туберкульозу;

часті судомні пароксизми (денні та нічні);

психічні захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими нервово-психічними розладами;

різні форми енурезу та енопрезу;

психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

венеричні захворювання;

тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування.

Якщо в період перебування в дошкільному підрозділі ЗЗШ № 65 в дитини будуть виявлені зазначені протипоказання, вона відраховується із ЗЗШ № 65.

3.16. Діти з порушенням опорно-рухового апарату,які потребують індивідуального догляду і не обслуговують себе у зв'язку з грубими руховими порушеннями, можуть відвідувати спеціальні групи у дошкільному підрозділі для здійснення індивідуальної корекційно-розвивальної роботи за короткотривалим режимом перебування.
3.17. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).

3.18. Переведення дітей дошкільного віку з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

         3.19. Відрахування дітей з дошкільного підрозділу може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

       Адміністрація ЗЗШ № 65 письмово із зазначенням причин повідомляє батькам або особам, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Не допускається безпідставне відрахування дитини з дошкільного підрозділу.

           3.20. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного підрозділу до 7 (8) років відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру залежно від рівня та ступеня порушення.

         3.21. ЗЗШ № 65може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім'ї.

       3.22. Діти, які перебувають у дошкільному підрозділі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

3.23. Освітній процес у ЗЗШ № 65 здійснюється за інституційною та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

3.24. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення закладу, складання іспитів екстерном.

3.25. З метою належної організації освітнього процесу у ЗЗШ № 65 формуються класи, у тому числі з відповідними формами здобуття освіти, з поглибленим вивченням окремих предметів, а також спеціальні та інклюзивні класи для організації та забезпечення якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами тощо.

3.26. Кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може перевищувати 30 осіб.

3.27. Кількість учнів у приміщеннях (класних кімнатах) має відповідати вимогам санітарно-гігієнічних норм і правил та не має порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови їх навчання (роботи).

           3.28.Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних класів здійснюється на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, висновку психолого-медико-педагогічної консультації з рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу, індивідуальної програми реабілітації дитини, окрім зазначених, подаються документи, передбачені для учнів загальноосвітнього навчального закладу.

           3.29. Діти з особливими освітніми потребами зараховуються до спеціальних класів відповідно до медичних показань та протипоказань, визначених Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

3.30. Гранична наповнюваність класів (груп) у ЗЗШ № 65 для дітей з особливими освітніми потребами визначається Положеннями про такі заклади освіти.

         3.31. Строк навчання та наповнюваність спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами у навчальному закладі встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів.

         3.32. У разі відновлення здоров’я, досягнення стабільних успіхів у навчанні учні спеціальних класів за висновком  відповідної психолого-медико-педагогічної консультації та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, переводяться для навчання у звичайні класи.

3.33. Розподіл учнів одного року навчання між класами визначається директором ЗЗШ № 65 самостійно або у визначеному ним порядку.

3.34. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих предметів (дисциплін) клас може ділитися на групи. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.