Зарахування учнів до навчального закладу та їх відрахування

вкл. .

         1. За  навчальним закладом закріплена відповідна  територія
обслуговування і до  початку  навчального  року  заклад бере  на  облік учнів, які мають його відвідувати.

         2. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється  без  проведення  конкурсу  і,  як правило, відповідно до території обслуговування.

       3.  Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних класів здійснюється на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, висновку психолого-медико-педагогічної консультації з рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу, індивідуальної програми реабілітації дитини, окрім зазначених, подаються документи, передбачені для учнів загальноосвітнього навчального закладу.

        4. Діти з особливими освітніми потребами зараховуються до спеціальних класів відповідно до медичних показань та протипоказань, визначених Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 №852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за № 1219/15910.

        5. Директор    закладу   зобов'язаний   вжити   заходів   до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  з порядком   зарахування   до   навчального закладу,  його  Статутом,  правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують організацію навчально-виховного процесу.

        6. Зарахування учнів до  навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

Для зарахування учня до навчального закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу),  до  навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести років.

        7.  Зарахування дітей  з  особливими  освітніми  потребами  до класів  з  інклюзивним  навчанням (у разі їх відкриття) здійснюється  в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

        8. Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства зараховуються  до   закладу   відповідно   до  законодавства України та міжнародних договорів.

        9. Переведення учнів навчального закладу  до  наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

      10. Строк навчання та наповнюваність спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами у навчальному закладі встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів.

      11. У разі відновлення здоров’я, досягнення стабільних успіхів у навчанні учні спеціальних класів за висновком  відповідної психолого-медико-педагогічної консультації та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, переводяться для навчання у звичайні класи.

       12. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до  навчального закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.

 У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.