Психолого-педагогічний брейнстормінг “Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат”

30 січня 2018 року пройшов психолого-педагогічний брейнстормінг (в перекладі з англ. мови - "мозковий штурм")

Психолого-педагогічний брейнстормінг— це нестандартна форма методичної роботи, яка дає можливість виявити загальну ерудицію вчителів, являє собою різновид дискусії, це змагання різних методичних ідей реалізації однієї і тієї самої проблеми.

Психолого-педагогічний брейнстормінг сприяє максимальному долученню членів колективу до спільної групової творчої роботи з підвищення теоретичного та практичного рівнів фахової майстерності. Він дає можливість поєднувати індивідуальні та групові форми роботи з учителями, стимулює їх до творчості.

Мета:

  •  обгрунтувати актуальність компетентнісного підходу  в умовах сучасності та початку роботи з реалізації концепції Нової української школи;
  • сприяти чіткому усвідомленню учасниками навчально-виховного процесу дидактичної специфіки, закладеної в поняття «компетентність» як педагогічної категорії, яку  можна характеризувати як певний етап в освітньому процесі, так і його кінцевий результат ? результат освіти;
  •  дослідити сутність, реалізацію компетентнісного підходу в освіті як основного напряму її модернізації;
  • створити модель компетентісного уроку та базу компетентностних методів та приймів навчання.

Під час проведення методичного заходу педагоги могли поновити свої знання щодо основних ідей компетентісного підходу, їх висвітлила в своєму виступі ЗД з НВР Массалова О.О. Потім об'єднавшись в групи вчителі опрацювали та представили колегам методи та прийоми компетентісного навчання, а також моделі уроку за компетентісним підходом до процесу навчання.

Підсумком роботи стало одностайне рішення про те, що саме за компетентісним підходом майбутнє освіти в Україні.

Міністр освіти Л.Гриневич, в одному із своїх звернень до вчителів, підкреслила, що "Нова українська школа в контексті нового Закону України «Про освіту» - це школа компетентностей XXI століття"  

23