Організація харчування

вкл. .

 

УВАГА! ВАРТІСТЬ ХАРЧУВАННЯ!

Забезпечити дотримання таких показників вартості харчування школярів у ЗЗШ № 65 в 2019р.:


для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, які користуються пільгами – 27 грн.25 коп.;

учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, які користуються пільгами – 30 грн.70 коп.;

інших учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання –

10 грн. або 15грн.(гарячий сніданок за кошти батьків на добровільній основі);

учні 1-4-х класів, які відвідують ГПД - 20грн.00коп.

 

Снимок1

Снимок2

Снимок3

Снимок4

Снимок5

 

Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради

Додаток 1

наказ від 26.12.2018р. № 623

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію харчування учнів ЗЗШ № 65

1. Учні Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 65 Запорізької міської ради Запорізької області харчуються за такою схемою:

за рахунок бюджетних коштів здійснюється харчування учнів:

з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у

спеціальних і інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі;з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;з числа дітей із малозабезпечених сімей, що отримують допомогувідповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогумалозабезпеченим сім’ям»;з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під часвиконання службових обов`язків, згідно з Указом Президента України від17.03.1998 № 197/98;з числа дітей із сімей учасників бойових дій (учасниківантитерористичної операції, операції Об′єднаних сил) та дітей із сімей загиблихучасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції

Об′єднаних сил), які мають відповідні документи;які потрапили у складні життєві умови;

які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;які відвідують групи продовженого дня та за рішенням педагогічної радизвільнені від оплати за харчування (у відсотках чисельності групи за списком):10% - у повному обсязі; 15% - на половину вартості.

Усі інші учні харчуються за власні кошти.

2. Режим і графік харчування учнів, у тому числі, які харчуються за власнікошти, визначається керівником закладу освіти та медичнимпрацівником, який перебуває в штаті такого закладу.

3. Контингент учнів 1-11 класів, яким надається харчування за рахунокбюджетних коштів, визначається щорічно до 1 вересня, у разі потребиупродовж навчального року до нього вносяться необхідні доповнення та зміни,що затверджується наказом керівника закладу.

4. Для визначення контингенту учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт тадітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримуютьдопомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогумалозабезпеченим сім’ям», дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під часвиконання службових обов`язків, дітей із сімей учасників бойових дій(учасників антитерористичної операції, операції Об`єднаних сил) та дітей із

сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції,

операції Об`єднаних сил) необхідно мати документи, що підтверджують

відповідний статус (посвідчення, довідки відповідних органів влади):

а) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:

- рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи

піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленої батьківського

піклування (копія);

б) діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

- довідку територіального управління соціального захисту населення

про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім′ям

(копія);

в) діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час

виконання службових обов`язків, згідно з Указом Президента України від

17.03.1998 № 197/98:

- посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав

безвісті під час проходження військової служби (копія);

г) діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної

операції, операції Об′єднаних сил) та діти із сімей загиблих учасників бойових

дій (учасників антитерористичної операції, операції Об′єднаних сил):

- посвідчення учасника бойових дій, яке видається органами Міністерства

оборони України (за формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України

від 12.05.1994 №302 зі змінами) та довідку про безпосередню участь особи в

антитерористичній операції, операції Об`єднаних сил, забезпеченні їх

проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності

України, яка видається командиром військової частини, де

військовослужбовець Збройних сил України проходить або проходив службу

(за формою згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від

20.08.2014 № 413) (копія);

- довідку встановленого зразка з військкомату про причинний зв'язок смерті

одного з батьків з військовими діями з підписом, скріпленим печаткою (копія);

- посвідчення дитини (матері) як члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана

війни (копія);

- довідку з військової частини про участь особи в операції Об`єднаних сил,

забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та

територіальної цілісності України (для батьків, які зараз проходять службу в

зоні проведення операції Об`єднаних сил) (копія).

д) діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- посвідчення дитини та вкладку до посвідчення дитини, яка визнана

інвалідом, інвалідність якої пов`язана з Чорнобильською катастрофою (копія).

5. Для учнів школи, які потрапили у складні життєві обставини та за

об’єктивними даними, відносно яких не можуть бути надані документи, що

підтверджують належність до визначених законодавством пільгових категорій,

встановлюється наступний порядок надання безоплатного харчування в межах

виділених асигнувань:

5.1. Педагогічна рада закладу приймаєрішення про визначення складу постійної комісії з розгляду питань щодонадання пільгового безоплатного харчування учням, які потрапили у складніжиттєві обставини. До складу комісії входить 5 осіб:

голова комісії – заступник директора закладу,члени комісії:практичний психолог (соціальний педагог),2 представника педагогічного колективу,представник батьківської громадськості.

5.2. Рішення педагогічної ради вводиться в дію наказом керівника закладу.

5.3. Виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини, можездійснюватись:

шляхом безпосереднього звернення дитини або її законного представникадо керівництва закладу освіти, педагогічного працівника;шляхом отримання повідомлень від суб`єктів соціальної роботи ізсім`ями, дітьми та молоддю, педагогічних працівників;за зверненнями громадян.

5.4. Заяви, звернення, клопотання та інші документи щодо необхідності

надання пільгового безоплатного харчування самих учнів, батьків учнів або

осіб, що їх замінюють, педагогічних працівників закладу, громадян надаються

керівнику закладу загальної середньої освіти для забезпечення опрацювання

постійною комісією з розгляду питань щодо надання пільгового безоплатного

харчування учням, які потрапили у складні життєві обставини.

5.5. Постійною комісією з розгляду питань щодо надання пільгового

безоплатного харчування учням, які потрапили у складні життєві обставини,

забезпечується оперативне опрацювання заяв, звернень, клопотань та інших

документів щодо необхідності надання пільгового безоплатного харчування

учням.

5.6. Для визначення складних життєвих обставин дітей, відносно яких

надійшли заяви, звернення, клопотання про виникнення ситуації, яка негативно

впливає на життя та стан здоров'я дитини, комісії з розгляду питань щодо

надання пільгового безоплатного харчування учням необхідно:

- скласти акт обстеження житлово-побутових та майнових умов дитини;

- за необхідності здійснити запити до установ, організацій, підприємств та

інше щодо надання інформації для уточнення обставин ситуації, яка негативно

впливає на життя та стан здоров'я дитини;

- за результатами розгляду заяв, звернень, клопотань та інших документів

про необхідність надання пільгового безоплатного харчування дітям, які

потрапили у складні життєві обставини, підготувати протокол засідання

постійної комісії з розгляду питань щодо надання пільгового безоплатного

харчування учням з визначенням терміну надання безоплатного харчування

дитини;

- на підставі висновків постійної комісії з розгляду питань щодо надання

пільгового безоплатного харчування учням підготувати та подати клопотання

про надання пільгового безоплатного харчування дитині до територіального

відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

5.7. Клопотання закладу загальної середньої освіти про забезпечення

безоплатним харчуванням учнів, які потрапили у складні життєві обставини, з

обов’язковим наданням актів обстеження їх житлово-побутових та майнових

умов, висновків постійної комісії з розгляду питань щодо надання пільгового

безоплатного харчування учням (протокол засідання), інших необхідних

документів передаються для розгляду комісії територіального відділу освіти

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

5.8. Наказом начальника територіального відділу освіти департаменту

освіти і науки Запорізької міської ради створюється комісія територіального

відділу освіти департаменту для розгляду клопотань закладів загальної

середньої освіти щодо забезпечення безоплатним харчуванням учнів, які

потрапили у складні життєві обставини.

5.9. На підставі висновків комісії територіального відділу освіти, згідно з

випискою з протоколу засідання готується наказ начальника територіального

відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про

надання безоплатного харчування учням, які потрапили у складні життєві

обставини, з визначенням терміну надання безоплатного харчування дитині.

6. Заклад загальної середньої освіти забезпечує ведення обліку дітей, які

отримують харчування за рахунок бюджетних коштів.

7. Харчування дітей, які не підлягають безоплатному харчуванню у

закладізагальної середньої освіти, може здійснюватися за безготівковим

розрахунком (попереднього придбання абонементів або талонів один раз на

місяць), а також за готівку.

8. Харчування учнів у закладізагальної середньої освіти здійснюється за

місцем навчання.

9. Заклад загальної середньої освіти з метою попередження виникнення

конфліктних ситуацій доводить до відома батьків або осіб, що їх замінюють,

порядок харчування учнів.

10. Відповідальність за безпеку і якість харчування та продовольчої

сировини, готової продукції покладається на постачальника, організацію

(підприємство), що забезпечують харчування учнів, та керівника закладу

загальної середньої освіти.

11. Керівник закладузагальної середньої освіти забезпечує

організацію харчування учнів у закладі та дієвий контроль за його якістю,

дотриманням натуральних та грошових норм, дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог до приміщень їдалень та їх обладнання.

12. Оплата послуг з харчування у закладізагальної середньої освіти

здійснюється в установленому Міністерством освіти і науки України порядку.

 
 
 
 
 
УВАГА! ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ!
 
 
 
 

Організація гарячого харчування в школі

Освоєння шкільних програм вимагає від дітей високої розумової активності. Учень, що залучається до знань, не тільки виконує важку працю, але водночас і росте, розвивається, і для всього цього він повинен отримувати повноцінне харчування тому, що напружена розумова діяльність пов'язана зі значними витратами енергії.

 Питання організації харчування учнів постійно піднімаються на  педагогічних радах школи, нарадах при директорі, загальношкільних і класних батьківських зборах, засіданнях піклувальної ради школи, класних годинах і заняттях ГПД.

Мета роботи з організації харчування учнів на 2017-2018 навчальний рік:         охоплення гарячим харчуванням максимальної кількості учнів школи; забезпечення пільговим харчуванням учнів пільгових категорій; виховання в учнів культури харчування; профілактика шлунково-кишкових захворювань школярів.

Завдання:

• Охопити пільговим гарячим харчуванням учнів з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей-сиріт.

• Супроводжувати пільгове харчування учнів пакетом нормативно-правових документів.

• Включити питання з організації харчування в загальношкільний план навчально-виховної роботи.

• Призначити бракеражну комісію з перевірки організації та якості харчування у шкільній їдальні.

• Розробити оптимальний режим харчування учнів.

• Охопити дворазовим гарячим харчуванням учнів, які відвідують ГПД.

• Проводити профілактичну роботу з учнями та їх батьками щодо охопленням гарячим харчуванням максимальної кількості учнів школи.

Відповідальний за харчування веде щодня документацію і щомісяця звітує з харчування в управління освіти, в бухгалтерію та на нараді при директорі.

Враховуючи розклад шкільних занять, був затверджений режим харчування у шкільній їдальні та розміщення класів відповідно до плану їдальні.

Учні отримують всі види гарячого харчування в шкільній їдальні: сніданок, обід. Моніторинг охоплення гарячим харчуванням ведеться щомісяця.

У їдальні організовано чергування вчителів, оформлено стенд  «Харчування у школі» зі змінною інформацією: меню, графік харчування учнів.

На шкільному сайті розміщена інформація щодо організації харчування учнів у школі.

 Організація харчування неможлива без контрольно-аналітичної діяльності.

У цьому навчальному році були заплановані та проводяться перевірки:

- санітарно-гігієнічного стану їдальні і харчоблоку;

- організації чергування в шкільній їдальні;

- якості готової продукції;

- цільового використання продуктів харчування і готової продукції відповідно з попереднім замовленням;

- ведення бракеражного журналу готової і сирої продукції;

- виконання графіка поставок продуктів і готової продукції, строків їх зберігання та використання.

Маркування тех. обладнання та прибирального інвентарю дотримується згідно вимог.

Їдальня працює з 8.00 до 15.00. в день обслуговує близько 800-850 учнів.

Мається щоденне і перспективне меню.

Мається наявність добових проб.

Працівники укомплектовані санітарним одягом. Санітарні книжки пройдені за термінами.

 

В школе № 65 организовано горячее питание детей. Питание разнообразное: всегда свежие овощи, много кисломолочных, мясных блюд с необходимым количеством калорий, что способствует здоровому образу жизни наших учеников. Школьная столовая работает по примерному 10 дневному меню. Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований: вкусовой сочетаемости, разнообразия (неповторяемости по дням), калорийности. Блюда для меню взяты из специального набора рецептур, применимых для школьного питания, выходы блюд соответствуют возрасту учащихся. В школе № 65 назначен ответственный за организацию питания – Луценко Елизавета Викторовна. Разработаны его функциональные обязанности: организация дотационного питания школьников и ведение документации по данному направлению, составление списка контингента обучающихся, имеющих право на бесплатное питание, участие в работе бракеражной комиссии, работа с зав. производством по вопросам организации питания, работа с классными руководителями, родителями по организации питания. С целью постоянного контроля за работой столовой, выявления мнения о питании детей в школе 2 раза в год проводится анкетирование родителей, учеников, учителей школы. Ежедневный контроль за организацией питания, за качеством готовой продукции, за санитарным состоянием школьной столовой осуществляет бракеражная комиссия. В ее состав входят администрация школы, педагоги, медицинский работник. Результаты работы комиссии отражаются в бракеражном журнале. Организацию горячего питания в школе можно рассматривать как здоровьесберегающую технологию, дополняющую образовательные технологии сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

IMG 8134 Copy

 

IMG 8138 Copy

 

IMG 8142 Copy

 

IMG 8146 Copy

 

IMG 8148 Copy

План заходів щодо організації харчування в ЗЗШ № 65

№ п/п Назва  заходу Дата проведення Відповідальні Відмітка про виконання
1.  Вжити заходів щодо створення необхідних умов для організації харчування дітей, забезпечити неухильне дотримання нормативно – правових документів  Постійно  ЗДВР  
2.

 Організувати повноцінне, безпечне і якісне харчування дітей.

 Здійснювати постійний контроль за якістю та дотриманням норм харчування  учнів

 Протягом 

 року

 ЗДВР, соціальний педагог  
3.  Посилити протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь  Постійно Мед.працівник  
4. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування  дітей різного віку  Постійно

 Мед.працівник

Класні керівники

 
5.  Посилити контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних вимог на харчоблоці під час прийняття продуктів харчування, дотриманням термінів та умов   їх зберігання, реалізації, ведення медичної документації тощо  Постійно

 ЗДВР

 Мед.працівник

 
6. Здійснювати безоплатне харчування учнів початкових класів та дітей пільгових категорій Постійно Соціальний педагог  
7. Здійснювати контроль з дотримання учнями правил особистої гігієни та вживання гарячих страв учнями, дотримання режиму та графіку харчування дітей, чергування педагогічних працівників в шкільній їдальні Постійно

Соціальний педагог

Мед.працівник

 
8. Організувати вільний доступ до питної води під час перебування дітей у школі Постійно Адміністрація школи  
9. Організувати лекції, семінари, вікторини, Дні здоров’я для прищеплення культури здорового харчування, етики прийому їжі, профілактики харчових отруєнь та інфекційних захворювань Протягом року Класні керівники  

 

scan 1

 

 

scan 2

 

scan 3

 

scan 4

Увага!

Номер телефона "Гарячої лінії" контролю за якістю харчування учнів

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради

т. 224-08-35

Номер постачальника послуг ФОП Соловей З.М.

т. 65-53-16

т. 65-58-98