ПОЛОЖЕННЯ про організацію харчування учнів ЗЗШ № 65

вкл. .

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію харчування учнів ЗЗШ № 65

Додаток 1

наказ від 26.12.2018р. № 623

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію харчування учнів ЗЗШ № 65

1. Учні Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 65 Запорізької міської ради Запорізької області харчуються за такою схемою:

за рахунок бюджетних коштів здійснюється харчування учнів:

з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у

спеціальних і інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі;з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;з числа дітей із малозабезпечених сімей, що отримують допомогувідповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогумалозабезпеченим сім’ям»;з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під часвиконання службових обов`язків, згідно з Указом Президента України від17.03.1998 № 197/98;з числа дітей із сімей учасників бойових дій (учасниківантитерористичної операції, операції Об′єднаних сил) та дітей із сімей загиблихучасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції

Об′єднаних сил), які мають відповідні документи;які потрапили у складні життєві умови;

які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;які відвідують групи продовженого дня та за рішенням педагогічної радизвільнені від оплати за харчування (у відсотках чисельності групи за списком):10% - у повному обсязі; 15% - на половину вартості.

Усі інші учні харчуються за власні кошти.

2. Режим і графік харчування учнів, у тому числі, які харчуються за власнікошти, визначається керівником закладу освіти та медичнимпрацівником, який перебуває в штаті такого закладу.

3. Контингент учнів 1-11 класів, яким надається харчування за рахунокбюджетних коштів, визначається щорічно до 1 вересня, у разі потребиупродовж навчального року до нього вносяться необхідні доповнення та зміни,що затверджується наказом керівника закладу.

4. Для визначення контингенту учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт тадітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримуютьдопомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогумалозабезпеченим сім’ям», дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під часвиконання службових обов`язків, дітей із сімей учасників бойових дій(учасників антитерористичної операції, операції Об`єднаних сил) та дітей із

сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції,

операції Об`єднаних сил) необхідно мати документи, що підтверджують

відповідний статус (посвідчення, довідки відповідних органів влади):

а) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:

- рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи

піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленої батьківського

піклування (копія);

б) діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

- довідку територіального управління соціального захисту населення

про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім′ям

(копія);

в) діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час

виконання службових обов`язків, згідно з Указом Президента України від

17.03.1998 № 197/98:

- посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав

безвісті під час проходження військової служби (копія);

г) діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної

операції, операції Об′єднаних сил) та діти із сімей загиблих учасників бойових

дій (учасників антитерористичної операції, операції Об′єднаних сил):

- посвідчення учасника бойових дій, яке видається органами Міністерства

оборони України (за формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України

від 12.05.1994 №302 зі змінами) та довідку про безпосередню участь особи в

антитерористичній операції, операції Об`єднаних сил, забезпеченні їх

проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності

України, яка видається командиром військової частини, де

військовослужбовець Збройних сил України проходить або проходив службу

(за формою згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від

20.08.2014 № 413) (копія);

- довідку встановленого зразка з військкомату про причинний зв'язок смерті

одного з батьків з військовими діями з підписом, скріпленим печаткою (копія);

- посвідчення дитини (матері) як члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана

війни (копія);

- довідку з військової частини про участь особи в операції Об`єднаних сил,

забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та

територіальної цілісності України (для батьків, які зараз проходять службу в

зоні проведення операції Об`єднаних сил) (копія).

д) діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- посвідчення дитини та вкладку до посвідчення дитини, яка визнана

інвалідом, інвалідність якої пов`язана з Чорнобильською катастрофою (копія).

5. Для учнів школи, які потрапили у складні життєві обставини та за

об’єктивними даними, відносно яких не можуть бути надані документи, що

підтверджують належність до визначених законодавством пільгових категорій,

встановлюється наступний порядок надання безоплатного харчування в межах

виділених асигнувань:

5.1. Педагогічна рада закладу приймаєрішення про визначення складу постійної комісії з розгляду питань щодонадання пільгового безоплатного харчування учням, які потрапили у складніжиттєві обставини. До складу комісії входить 5 осіб:

голова комісії – заступник директора закладу,члени комісії:практичний психолог (соціальний педагог),2 представника педагогічного колективу,представник батьківської громадськості.

5.2. Рішення педагогічної ради вводиться в дію наказом керівника закладу.

5.3. Виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини, можездійснюватись:

шляхом безпосереднього звернення дитини або її законного представникадо керівництва закладу освіти, педагогічного працівника;шляхом отримання повідомлень від суб`єктів соціальної роботи ізсім`ями, дітьми та молоддю, педагогічних працівників;за зверненнями громадян.

5.4. Заяви, звернення, клопотання та інші документи щодо необхідності

надання пільгового безоплатного харчування самих учнів, батьків учнів або

осіб, що їх замінюють, педагогічних працівників закладу, громадян надаються

керівнику закладу загальної середньої освіти для забезпечення опрацювання

постійною комісією з розгляду питань щодо надання пільгового безоплатного

харчування учням, які потрапили у складні життєві обставини.

5.5. Постійною комісією з розгляду питань щодо надання пільгового

безоплатного харчування учням, які потрапили у складні життєві обставини,

забезпечується оперативне опрацювання заяв, звернень, клопотань та інших

документів щодо необхідності надання пільгового безоплатного харчування

учням.

5.6. Для визначення складних життєвих обставин дітей, відносно яких

надійшли заяви, звернення, клопотання про виникнення ситуації, яка негативно

впливає на життя та стан здоров'я дитини, комісії з розгляду питань щодо

надання пільгового безоплатного харчування учням необхідно:

- скласти акт обстеження житлово-побутових та майнових умов дитини;

- за необхідності здійснити запити до установ, організацій, підприємств та

інше щодо надання інформації для уточнення обставин ситуації, яка негативно

впливає на життя та стан здоров'я дитини;

- за результатами розгляду заяв, звернень, клопотань та інших документів

про необхідність надання пільгового безоплатного харчування дітям, які

потрапили у складні життєві обставини, підготувати протокол засідання

постійної комісії з розгляду питань щодо надання пільгового безоплатного

харчування учням з визначенням терміну надання безоплатного харчування

дитини;

- на підставі висновків постійної комісії з розгляду питань щодо надання

пільгового безоплатного харчування учням підготувати та подати клопотання

про надання пільгового безоплатного харчування дитині до територіального

відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

5.7. Клопотання закладу загальної середньої освіти про забезпечення

безоплатним харчуванням учнів, які потрапили у складні життєві обставини, з

обов’язковим наданням актів обстеження їх житлово-побутових та майнових

умов, висновків постійної комісії з розгляду питань щодо надання пільгового

безоплатного харчування учням (протокол засідання), інших необхідних

документів передаються для розгляду комісії територіального відділу освіти

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

5.8. Наказом начальника територіального відділу освіти департаменту

освіти і науки Запорізької міської ради створюється комісія територіального

відділу освіти департаменту для розгляду клопотань закладів загальної

середньої освіти щодо забезпечення безоплатним харчуванням учнів, які

потрапили у складні життєві обставини.

5.9. На підставі висновків комісії територіального відділу освіти, згідно з

випискою з протоколу засідання готується наказ начальника територіального

відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про

надання безоплатного харчування учням, які потрапили у складні життєві

обставини, з визначенням терміну надання безоплатного харчування дитині.

6. Заклад загальної середньої освіти забезпечує ведення обліку дітей, які

отримують харчування за рахунок бюджетних коштів.

7. Харчування дітей, які не підлягають безоплатному харчуванню у

закладізагальної середньої освіти, може здійснюватися за безготівковим

розрахунком (попереднього придбання абонементів або талонів один раз на

місяць), а також за готівку.

8. Харчування учнів у закладізагальної середньої освіти здійснюється за

місцем навчання.

9. Заклад загальної середньої освіти з метою попередження виникнення

конфліктних ситуацій доводить до відома батьків або осіб, що їх замінюють,

порядок харчування учнів.

10. Відповідальність за безпеку і якість харчування та продовольчої

сировини, готової продукції покладається на постачальника, організацію

(підприємство), що забезпечують харчування учнів, та керівника закладу

загальної середньої освіти.

11. Керівник закладузагальної середньої освіти забезпечує

організацію харчування учнів у закладі та дієвий контроль за його якістю,

дотриманням натуральних та грошових норм, дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог до приміщень їдалень та їх обладнання.

12. Оплата послуг з харчування у закладізагальної середньої освіти

здійснюється в установленому Міністерством освіти і науки України порядку.